Создать сайт
Понравился? Нажмите -
@ADVMAKER@

Вохури бо намояндагони мачлиси милии чумхурии точикистон мухтарам Саиди Ёкубзод ва Латипов Рустам Баротович дар ш.Алмато дар торихи 01.11.2011г

02.11.2011

             Емруз бо даъвати сафорати чумхурии точикистон ба намояндагони Маслиси мили вохури доштем, ки дар мулок,оти мазкур бо  Саиди Ёкубзод ва Латипов Рустам Баротович хеле масалахо ва пешниходжот барраси шуд. Ва онхо дар бораи к,онуни мухочирати нав ба тасвибрасидаи точикистон тавзехот дода моро аз мавод ва мафодди он огох карданд. Ва дар зимн гуфта шуд ки емсол чумхурии Точикистон 100 квотаи ч,ои кор барои шахрвандони К,азок,истон  дар назар гирифта аст. Ки интизор меравад ки мак,омоти К,азок,истон низ квотаи ч,ои кор барои шахрвандони Точ,икистон дар назар гирифта ва мак,омоти расми ва дахдори Точ,икистонро иттилоъ дихан то мушкили мухоч,иратхои кори дар чах,орчуби к,онун х,аллу фасли худро ёбад. Ба гуфтаи онхо соли 2010 милоди дар кишвари к,азок,истон 4-нафар аз шахрвандони точ,икистон кушта шудаанд. Аммо дар кулл омори кушта шудагони шахрвандони точ,икистон дар беру аз хоки ватан ва дар махдудаи ч,угрофиёи кишвархои муштаракулманофеъ дар соли 2010 милоди 674 нафар аз мухоч,ирони мехнати ба к,атл расонида шудаанд, ки  ч,ои таасуф дорад. Ва асоситарин мушкил онаст ки шахвандони точикистон барои х,ич,рат ба кор ба хорич, рафта , аз сатх,и саводи поиини бархурдор буда ва мушкили забони доранд ва дар натич,а  аз к,онун ва мук,арароти мух,оч,иратии он кишварх,о  иттилоъе надоранд ва шароит ва саводи мутолиа кардану огох, шуданро надоранд.  Ба хамин сабаб аз by бе баъд онхо дар марказхои махсус ва мутобик,и шартномахои фимобайни точикистон ва дигар кишвархо, мух,оч,ирини кори аввал омузиш дода  сипас барои кор ба хорич, фиристода хох,анд шуд. 

            Саиди Ёкубзод пас аз ошнои бо х,амаи х,озирин ва раисх,ои марказии точикони к,азок,истон , гуфт: Ман дар солх,ои 2007 ба нохияи махта-арали вилояти ч,анубии к,азок,истон сафари расми доштам дар заминаи халли мушкили обёри ба заминх,ои пахтазори он минтак,а. Ва раиси он нох,ия ба мо гуфт, ки бародарони точи,ки мук,им ва зодаи нох,ияи махта-араль by заминхои мирзочул ва нокорамро корам кардаан. Ва дар идома Саиди Ёкубзод гуфт: Точ,икони нохияи махта-арал ба гуфтаи раиси он нох,ия аз солх,ои 1934 аз точ,икистон ба к,азок,истон кучида омадаанд. Ва мо бо точикони он нохия вохури доштем. Зиндаги хеле хуб доранд ва мехмоннавозанд. 

             Хамин лахзахо буд ки котиби аввали косулгарии сафорати чумхурии точикистон манро ба онхо муаррифи кард:Аминов Юсуфчон илова бар онки раиси чавонони точ,ики к,азок,истон мебошад, худ зодаи нохияи махтаарал аст. Ва ман онхоро хушомадед гуфтам ба кишварамон к,азок,истон. Ва онхо хеле аз холи мардуми махта-арал ч,уё шуданд. Ва гуфтанд: Саломи моро ба мардуми захматкаш ва шарифи точ,ики нох,ияи махта-арал расонед. Ва барои ман ба намояндаги аз мардуми махта-арал тухфае доданд  дар ин сафари расмиашон.

             Дар идомаи ч,аласа ман ба Намояндагони Мач,лиси Милли Точикистон пешниход додам ки агар имконпазир бошад, маркази фарханги точиконро аз асбобхои мусик,и милли ва китобхои бозихои милли,  таомх,ои милли ва либосхои милли аз тарик,и вазорати фарх,анг ва маъорифи точ,икистон таъмин кунан то мо дар махфилхои фарх,ангии мухталиф дар Алмато фарх,анги  гани ва осорхои милли худро ба миллиятхои мухталифи сокини шахри Алмато ва к,азок,истон нишон дода дар х,амоишхо ширкат кунем. Ва онхо аз пешниходи хушхол шуда истик,бол карданд.

             Ва бародарони х,озир дар ч,аласа пешниход доданд ки хуб мешуд агар дар назди маркази фарх,анги ва ё сафорат мактаби якшанбеги таъсис ёбад то фарзандонашон аз он бахраманд гарданд.

             Дар охир барои мондагори бо мехмонон акс гирифтем ва онхоро бари дигар хайрамак,дам гута, худох,офизи кардем, ки онхо низ ваъда карданд ки пешних,одх,ои мантик,и ва ба ба ч,ои моро ба мак,омоти дахлдори точикистон мерасонанд. 

Просмотров (3936)